REGULAMIN OBIEKTU
ul. Marynarska 18
76-034 SARBINOWO

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie Obiektu, przy ul. Marynarskiej 18  w Sarbinowie, jest też integralną częścią umowy,  do której zawarcia dochodzi od momentu dokonania rezerwacji/albo zapłaty zadatku lub całości należności za pobyt. Dokonując wyżej wymienionych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu przy ul. Marynarskiej 18 w Sarbinowie.

 1. Rezerwacji wstępnej dokonujemy droga mailową lub telefoniczną. Na przelewie należy podać imię i nazwisko, termin pobytu, ilość osób, nr telefonu do kontaktu.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podany nr konta kwotę bezzwrotnej przedpłaty (zaliczki) w wysokości równej  30%  kwoty głównej (opłaty za całkowity pobyt). Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej powoduje odwołanie rezerwacji.
 3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza akceptację przedmiotowego regulaminu najmu.
 4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z art. 13 ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z dnia 04.05.2016).
 5. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówka w dniu przyjazdu.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej należności za pobyt, jeśli nawet z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za nie wykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 (przyjazd) a kończy o godz. 10,.00 (wyjazd).
 10. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem lub przyjazdem, jeśli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w regulaminie.
 11. Zakwaterowanie (przyjazd i wyjazd) nie może odbywać się w godz ciszy nocnej (22.00-7.00).
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karecie zgłoszenia liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej) właściciel zapewnia sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 13. Ceny usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenie.
 14. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia majątku własnego (oraz szkody spowodowane na zdrowiu i majtku osób trzecich) również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu rekreacyjnego obiekt  nie ponosi odpowiedzialności!
 15. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 16. Wynajmujący po przyjeździe albo przed wyprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową, kuchenkę mikrofalową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich urządzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to , aby wszystkie naprawy zniszczeń , uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonywane były na jego koszt.
 18. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelkie próby palenia tytoniu w Domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 19. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22.00 – do 7.00 lub Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie uznawanych norm współżycia społecznego, między ludzkiego Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników itp.
 21. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania  oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie naczyń i sprzętów kuchennych umytych  przed wyjazdem.
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane , np.: czasowym brakiem wody czy prądu.
 23. Dzieci mogą przebywać  na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych/ opiekunów.
 24. Osoby przebywające z psami, proszone są o nie wypuszczanie ich bez smyczy i opieki. Właściciele zwierząt ponoszą za nie odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Właściciele zwierząt zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki zdrowia pupila z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie, sprzątanie nieczystości oraz wyprowadzanie zwierząt poza teren Ośrodka.

 

Telefony kontaktowe:

112 – NUMER ALARMOWY

997 – POLICJA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

985 - RATOWNICTWO MORSKIE I GÓRSKIE

991 – POGOTOWIE ENERGETYCZNE